Πρακτικοί Οδηγοί

Στρατηγικές για το κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση
Στρατηγικές για το κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση

10-15 λεπτά | Φύλλο Πρακτικής για τον Εκπαιδευτή

Πίνακας Περιεχομένων

Στόχος: Η παρουσίαση κάποιων ορθών πρακτικών για το κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση και τους τρόπους που το Bibliodos τις έχει υιοθετήσει.

Λέξεις-κλειδιά: CEFR, Επίπεδο A1.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Καμία.

Εισαγωγή

Ως μια πολυπολιτισμική κοινοπραξία, κατανοούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πιθανώς να προέρχεστε από διαφορετικά υπόβαθρα και συστήματα εκπαίδευσης / κατάρτισης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, π.χ. συγκεντρωμένα ή αποκεντρωμένα, ανάλογα με το αν προέρχεστε από την Ουκρανία, τη Γερμανία, ή τη Γαλλία ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της ΕΕ (Avram & Larrivee, 2016). Πέρα από αυτό όμως, υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τη γλωσσική ικανότητα, επίσης γνωστό ως Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το οποίο μας παρέχει ένα κοινό έδαφος και οδηγίες για το πως να εργαστούμε, ανεξάρτητα από τη δεύτερη γλώσσα προς απόκτηση (Γ2), το εκπαιδευτικό σύστημα και το υπόβαθρο του εκπαιδευτικού.

Η χρήση πολυμέσων «CALL» (Computer Assisted Language Learning , δηλαδή η Εκμάθηση Γλωσσών με τη Βοήθεια Υπολογιστή) είναι πιο αποτελεσματική για την εκμάθηση λεξιλογίου σε σχέση με την εκμάθηση με χαρτί και μολύβι(Alzahrani & Roberts, 2021). Το BIBLIODOS μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολυμέσο. Οι Alzahrani & Roberts (2021) συνοψίζοντας το αποτέλεσμα τριών άλλων μελετών, συγκεκριμένα των Plass, Chun, Mayer, και Leutner (1998), Plass, Chun, Mayer, και Leutner (2003) και Yeh και Wang (2003), φαίνεται να συμφωνούν ομόφωνα ότι η ικανότητα ανάγνωσης βελτιώνεται εάν το νέο λεξιλόγιο συνδυάζεται με προφορικό λόγο και εικόνες, μια σύζευξη που εφαρμόζει με επιτυχία το BIBLIODOS.

Στοχευμένες στρατηγικές στο BIBLIODOS για κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο A1 (που είναι το χαμηλότερο επίπεδο CEFR) όσον αφορά την ικανότητα ανάγνωσης, παραθέτει ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να «κατανοούν γνωστά ονόματα, λέξεις και πολύ απλές προτάσεις, για παράδειγμα σε ειδοποιήσεις και αφίσες ή σε καταλόγους» (Πηγή , σελ.35), όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία που δημιουργήθηκαν στο BIBLIODOS ως μέρος του Επιπέδου 1 περιλαμβάνουν μόνο ονόματα, αριθμούς ή συνδυασμό 2-3 λέξεων το πολύ.

Κάποιες επιπρόσθετες στρατηγικές που υιοθετήθηκαν στο BIBLIDOS είναι:

  • Το κείμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων συνοδεύεται από σχετικές (αλλά πατρογονικές) εικόνες, ώστε η σημασία των λέξεων και ολόκληρη η ιστορία γίνεται πιο σαφής.
  • H κάθε σελίδα του βιβλίο συνοδεύεται από φωνή (πολύ κοντά στη μητρική προφορά των λέξεων)
  • Υπάρχει μια επιπλέον λειτουργία όταν κάνετε κλικ σε μια λέξη, ο καθηγητής μπορεί να βοηθήσει με την προφορά μιας συγκεκριμένης λέξης.
  • Υπάρχει επίσης μια λειτουργία που επιτρέπει στον ακροατή/αναγνώστη να ακούσει ολόκληρη την πρόταση πιο αργά, ώστε να γίνει πιο κατανοητή.

Όλες αυτές οι στρατηγικές στοχεύουν να βοηθήσουν ένα άτομο που δεν γνωρίζει ανάγνωση να ξεκινήσει το ταξίδι του στη δεύτερη γλώσσα (Γ2). Επιπλέον, ολόκληρη η φιλοσοφία και τα θεμέλια του BIBLIODOS βασίζονται στην αφήγηση, η οποία είναι μια από τους πιο δημοφιλείς, παραδοσιακούς και απλούς τρόπους για την παροχή ψυχαγωγίας στους μαθητές αλλά και για τη μεταλαμπάδευση της ιστορίας και του πολιτισμού. Πέρα από την εκπαιδευτική της διάσταση σε διάφορα επίπεδα, αυτή η μέθοδος είναι επίσης ευχάριστη. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται από το «Κέντρο Εκμάθησης» του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, το σημείο εστίασης δεν πρέπει να βρίσκεται αποκλειστικά στην ικανότητα ομιλίας ή ανάγνωσης, γραφής ή ακοής της γλώσσας, αλλά στο συνδυασμό αυτών (Πηγή, τελευταία πρόσβαση στις 28/12/2020).

Μια πρόσθετη ενέργεια που συνιστάται να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη χρήση του BIBLIODOS ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας με κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση είναι η ομαδοποίησή με έναν ομότιμο που γνωρίζει ανάγνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το BIBLIODOS έχει λάβει σοβαρά υπόψη την κατάλληλη γλώσσα π.χ. ρήματα, συνδέσμους, συντομογραφίες, ουσιαστικά, αντωνυμίες και τα σχετικά, για όλες τις γλώσσες των εταίρων (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά), που συνιστάται για το χαμηλότερο γλωσσικό επίπεδο, γνωστό και ως ανακάλυψη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό φύλλο πρακτικής.

Επιθυμητό Αποτέλεσμα

  • Γνωρίζετε ποιες στρατηγικές θα πρέπει να υιοθετήσετε όταν διδάσκετε σε κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση
  • Τα οφέλη της χρήσης του BIBLIODOS για κοινό που δεν γνωρίζει ανάγνωση

Πηγές για διαμορφωτική αξιολόγηση (όχι στη Γ2)

  • Alzahrani, S., & Roberts, L. (2021). The effect of visuospatial designing elements of zoomable user interfaces on second language vocabulary acquisition. System, 96. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102396
  • Avram, C., & Larrivée, P. (2016). Training Foreign and Second Language Teachers : European Challenges, Successes and Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.